Kontakt

Rudolf Valenta

 

e-mail: rudolf.valenta@tiskarskesluzby.eu

 

telefon: +420 607 117 862